ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ᠄ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ → ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ᠁
ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ
                    ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠠᠨᠭ᠍ᠭᠢ  ᠶᠡᠷᠤᠡᠭ᠍ᠭᠡᠢ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ
      ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌  ᠵᠢ᠍ᠯᠤᠭᠤᠳᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠷᠴᠢ᠍ᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠭᠦᠷᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠴᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ
      ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠴᠢ᠍ᠡᠭ᠍ᠲᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢ᠍ᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢ᠍ᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠳ᠋ᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠵᠢ᠍ᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠳ ᠰᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠢ᠍ᠷᠤᠮᠯᠡᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠳ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠱᠤᠭᠤᠮ᠂ ᠴᠢᠭ᠍ᠯᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠲᠦ᠋ᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠰᠢ᠍ᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠳ᠋ᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ᠂ 《ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ》᠋ ᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠤᠰᠤᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠢ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠪᠠ᠃
      ᠬᠤᠶᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠯᠸᠨᠢᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ᠂ ᠮᠠᠤ ᠽᠸ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳ᠋ᠸᠡᠭ᠌ ᠰᠢ᠍ᠶᠤᠤ ᠫᠢᠩ᠌ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ᠂ 《ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠲᠦ᠋ᠯᠤᠭᠡᠯᠡᠭᠦ》 ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢ᠍ᠨᠵᠢ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ᠌ ᠤᠨ ᠰᠢ᠍ᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢ᠍ᠭ ᠲᠡᠶ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠵᠢ᠍ᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢ᠍ᠯᠤᠭᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢ᠍ᠮᠳ᠋ᠠᠯᠠᠨ ᠴᠢ᠍ᠡᠭ᠍ᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠷᠤᠡᠭ᠍ᠭᠡᠢ ᠱᠦ᠋ᠵᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ᠌ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠪ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠪ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠰᠦ᠋ᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠪᠯᠡᠷᠡᠡᠭ᠍ᠭᠦᠢ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠳ᠋ᠤᠯᠳ᠋ᠠᠢ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢ᠍ᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠤᠡᠭ᠍ᠭᠡᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳ᠋ᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠴᠢ᠍ᠡᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳ᠋ᠤᠬᠤ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ᠍ᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠪᠤᠷᠢ᠍ᠵᠢ᠍ᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢ᠍ᠡᠭ᠍ᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ᠃
      ᠭᠤᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠮᠦ᠋ᠨ᠂ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠴᠤ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠡᠷᠤᠡᠭ᠍ᠭᠡᠢ ᠶᠤᠰᠤ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠮᠦ᠋ᠨ᠃ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠵᠢ᠍ᠷᠤᠮᠯᠡᠬᠤ ᠦᠢ᠍ᠯᠠ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠮᠦ᠋ᠨ᠃ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠲᠦᠯᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠲᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠢ ᠵᠢ᠍ᠷᠤᠮᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠴᠢ᠍ᠡᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠢ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢ᠍ᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠢ ᠵᠢ᠍ᠱᠢ᠍ᠶᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ᠃
      ᠲᠦ᠋ᠷᠪᠡᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠠᠷᠴᠢ᠍ᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢ᠍ᠮᠳ᠋ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠄
(ᠨᠢ᠍ᠭᠡ) ᠨᠠᠮ ᠨᠢ ᠨᠠᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢ᠍ᠡᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢ᠍ᠮᠳ᠋ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠳ ᠲᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠭᠦᠮᠤᠵᠢ᠍ᠯ᠂ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢ᠍ᠡᠭ᠍ᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠳ᠋ᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠳᠬᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠬᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠᠴᠢ᠍ᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠤᠴᠢ᠍ᠷ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ᠃
(ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠲᠦ᠋ᠪ ᠴᠢ᠍ᠡᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠯᠢ᠍ᠶᠠᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠪᠰᠢ᠍ᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠃
(ᠭᠤᠷᠪᠠ) ᠦᠨᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠪ ᠢ ᠡᠷᠢ᠍ᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠠ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠦᠨᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠨᠳ᠋ᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢ᠍ᠮᠵᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠰᠢ᠍ᠨᠵᠢ ᠴᠢ᠍ᠨᠠᠷ ᠢ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠳ᠋ᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ᠃
(ᠲᠦ᠋ᠷᠪᠡ) ᠠᠷᠠᠳᠴᠢ᠍ᠯᠠᠯ ᠲᠦ᠋ᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢ᠍ᠮᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ᠂ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠰ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢ᠍ᠯᠴᠠᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠠ ᠴᠦ᠋ᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠵᠦ᠋ᠪᠰᠢ᠍ᠶᠡᠷᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠤᠷᠢ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠱᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ᠃
(ᠲᠠᠪᠤ) ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠤᠢ᠌ᠰᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢ᠍ᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ᠂ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠵᠢ᠍ᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳ᠋ᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠴᠢ᠍ᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠴᠢ᠍ᠨᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ᠃
      ᠲᠠᠪᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠬᠢᠨᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠬᠦᠯᠬᠦ《ᠲᠦ᠋ᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ》᠋ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠦᠮᠵᠢ᠍ᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢ᠍ᠭᠦᠮᠵᠢ᠍ᠯᠡᠯ᠂ ᠪᠤᠯᠵᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢ᠍ᠯᠴᠠᠬᠤ ᠵᠠᠬᠢᠳ᠋ᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠡᠭ᠍ᠭᠤ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠤ᠂《ᠨᠢ᠍ᠭᠤᠷ ᠤᠯᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦ ᠴᠢ᠍ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ》᠋ ᠶᠢ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠡᠭ᠍ᠭᠡᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠢ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠠᠨᠭ᠍ᠭᠢ ᠲᠤᠭᠠᠲᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ᠂ ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠦ᠋ᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠲᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠤᠨ ᠴᠦ᠋ᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠲᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠢ᠍ᠷᠭᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠲᠤᠰ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭᠡᠳ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳ᠋ᠠᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠭᠦᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

      

      ᠬᠤᠶᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌  ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ
      ᠳᠤᠯᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ᠋ᠤᠬᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠵᠢ᠍ᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠮ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠳᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠤ ᠠᠰᠢ᠍ᠬ ᠳᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠦᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠤᠷᠢ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳ᠋ᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠪᠦᠷ ᠨᠡᠬᠡᠮᠵᠢ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠢ᠃
      ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠠᠳ᠋ᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦ᠋ᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠳᠦ᠋ᠪᠯᠡᠷᠡᠩᠬᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠰᠬᠠᠯ ᠶᠡᠬᠡᠳ᠋ᠡᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠬᠤᠯᠢ᠍ᠯᠳ᠋ᠤᠬᠰᠠᠨ ᠢᠯᠵᠢ᠍ᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠤᠳ᠂ ᠳᠦ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠍ᠮᠡᠨ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢ᠍ᠬ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳ᠋ᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠤᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠦ᠋ᠷᠦᠯ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠄
(ᠨᠢ᠍ᠬᠡ) ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ
(ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ
(ᠭᠤᠷᠪᠠ) ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ᠋ᠤᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
(ᠳᠦ᠋ᠷᠪᠡ) ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ
(ᠳᠠᠪᠤ) ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠬᠦ᠃
      ᠶᠢ᠍ᠰᠦᠳ᠋ᠦᠬᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠱᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠵᠠᠷᠯᠢ᠍ᠬᠳ᠋ᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠬᠢᠯᠬᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠷᠯᠠᠨ ᠰᠢ᠍ᠬᠦᠮᠵᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ᠍ᠭᠡ ᠱᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠯᠠᠵᠦ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠩᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠠᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠤᠷᠢ᠍ᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠄
(ᠨᠢ᠍ᠬᠡ) ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢ᠍ᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠬᠤ
(ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠭᠠᠬᠤ᠃
      ᠠᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠍ᠬᠡ ᠵᠢ᠍ᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢ᠍ᠨᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠍ᠬᠡ ᠵᠢ᠍ᠯ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢ᠍ᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨᠠᠬᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠳᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠷ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨᠠᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃
      ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠍ᠬᠡᠳ᠋ᠦᠬᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠬᠡᠳ᠋ᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ᠋ᠤᠬᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠭᠤᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠢ᠍ᠯᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ᠋ᠤᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢ᠍ᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠯᠢ᠍ᠪᠠ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠨᠢ᠍ᠬᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠳ᠋ᠦᠨ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ᠍ᠬᠡ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠷ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠷ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠢ᠃ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨᠠᠬᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠨᠭ᠍ᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨᠠᠬᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠢ᠃
      ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ᠋ᠤᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠳᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠢ᠍ᠨᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠢ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨᠠᠬᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨᠠᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨᠠᠬᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠢ᠃
      ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ᠋ᠤᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠰᠦ ᠡᠮᠤᠨᠡᠬᠢ ᠪᠠᠲᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠴᠢ᠍ᠨᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢ᠍ᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠳᠤ ᠪᠠ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨᠠᠬᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠳᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠠᠳ᠋ᠠᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠷ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃
      ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠨᠢ᠍ᠬᠡ ᠵᠢ᠍ᠯ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ᠂ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢ᠍ᠯ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠨᠢ᠍ᠬᠡ ᠵᠢ᠍ᠯ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠦ᠋ᠬᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦ᠋ᠨ ᠬᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠡᠷᠬᠦᠬᠡᠬᠦ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠴᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠢ᠍ᠬᠡ ᠵᠢ᠍ᠯ ᠤᠷᠳ᠋ᠤᠳᠬᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠢ᠃ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢ᠍ᠯ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃
ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠳ᠋ᠤᠯᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ᠂ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠳ᠋ᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠦ ᠬᠡᠮᠰᠢ᠍ᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦ᠋ᠬᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠡᠷᠬᠦᠬᠡᠵᠦ ᠦᠭ᠍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠠᠯᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢ᠍ᠮᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠯᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠵᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠢ᠃
      ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ᠋ᠤᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠶᠠᠨᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨᠡᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠢ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨᠠᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨᠠᠬᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠢ᠃ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠢ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢ᠍ᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠳᠤ ᠪᠠ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨᠠᠬᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠳᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠰᠠᠨ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠠᠳ᠋ᠠᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠰᠠᠨ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠷ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃
      ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢ᠍ᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠰᠠᠨ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠠᠳ᠋ᠠᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠰᠠᠨ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠷ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠲᠠᠨᠠᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠠᠰᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦ᠋ᠷᠪᠡᠳ᠋ᠦᠬᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠳᠦ᠋ᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ᠍ᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦ᠋ᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠬᠡᠭ᠍ᠰᠢ᠍ᠬᠢ (ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠠᠬᠳ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ) ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠳᠦ᠋ᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠰᠤᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠢ᠃
      ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢ᠍ᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠤᠷᠢ᠍ᠯᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠳ᠋ᠦᠬᠦᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ᠋ᠤᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠬᠡᠭ᠍ᠰᠢ᠍ᠬᠢ (ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠬᠳ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ) ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳ᠋ᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠢ ᠠᠶᠠᠨᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢ᠍ᠷᠭᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠨᠢ᠍ᠬᠡᠳ ᠨᠢ᠍ᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠤ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠴᠡᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ ᠲᠠᠨᠭ᠍ᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠢ᠍ᠨ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ᠍ᠳ᠋ᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠯᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠤ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠴᠡᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠴᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢ᠍ᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢ᠍ᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠮᠦ᠋ᠨ ᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠢᠳᠬᠠᠵᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠢ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠨᠡᠬᠡᠮᠵᠢ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠢ᠃


      ᠭᠤᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌  ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ
      ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢ᠍ᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠬᠦᠩᠬᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠄
(ᠨᠢ᠍ᠬᠡ) ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳ᠋ᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢ᠍ᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠬᠰᠠᠨ
(ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠵᠢ᠍ᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠦ᠋ᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠰᠠᠨ
(ᠭᠤᠷᠪᠠ) ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠬᠡᠮᠵᠢ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳ᠋ᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠢᠯᠡᠴᠢ᠍ᠯᠡᠨ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳ᠋ᠤᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠳ᠋ᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ
(ᠳᠦ᠋ᠷᠪᠡ) ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢ᠍ᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠬᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠢ᠍ᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠬᠦᠨᠦᠬᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠮᠵᠢ᠍ᠳ᠋ᠡᠢ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠨ
(ᠳᠠᠪᠤ) ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠬᠡᠳ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢ᠍ᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠬᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠬᠰᠠᠨ
(ᠵᠢ᠍ᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ) ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ᠃
      ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠳᠦ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠤᠵᠢ (ᠶᠠᠮᠤᠨ)᠋ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ (ᠳᠡᠳ᠋ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠬᠳ᠋ᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ)ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠵᠤ ᠳᠦ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠵᠦ᠋ᠪᠰᠢ᠍ᠶᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠰ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢ᠍ᠰᠦᠳ᠋ᠦᠬᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠬᠡᠳ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠨᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠳᠤᠰ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢ᠍ᠬᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠤᠰ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠳᠤ ᠠᠰᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠬᠦᠮᠵᠢ᠍ᠯᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠯᠢ᠍ᠬᠳ᠋ᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠤᠷᠢ᠍ᠯᠡᠯᠳ᠋ᠡ ᠦᠭ᠍ᠴᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠯᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠪᠢᠴᠢ᠍ᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠨᠡᠯᠳ᠋ᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠢ᠃
      ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢ᠍ᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠢ᠃
(ᠨᠢ᠍ᠬᠡ) ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠠᠯᠪᠠᠳ᠋ᠠᠵᠦ᠂ ᠵᠢ᠍ᠭᠠᠵᠦ ᠳᠤᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠳ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠬᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ
(ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠬᠡᠳ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠬᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠦ᠋ᠯᠦᠵᠦ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠴᠢ᠍ᠭᠰᠡᠨ
(ᠭᠤᠷᠪᠠ) ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠬᠡᠳ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠤᠷᠢ᠍ᠭᠤᠳ᠋ᠠ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭᠡᠳ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ
(ᠳᠦ᠋ᠷᠪᠡ) ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠬᠡᠳ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠤᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠤᠨᠡᠬᠢ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠤᠯᠵᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ
(ᠳᠠᠪᠤ) ᠳᠤᠰ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ᠃
      ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠨ ᠨᠢ᠍ᠬᠡᠳ᠋ᠦᠬᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠬᠦᠩᠬᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠬᠦ ᠬᠡᠳ᠋ᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠳᠤᠰ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳ᠋ᠠᠢ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢ᠍ᠶᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠩᠬᠡᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠢ᠍ᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠬᠦ ᠬᠡᠳ᠋ᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠳᠤᠰ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳ᠋ᠠᠢ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢ᠍ᠶᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠢ᠍ᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃
      ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠬᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠬᠦ ᠬᠡᠳ᠋ᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠳᠤᠰ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳ᠋ᠠᠢ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢ᠍ᠶᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠢ᠍ᠬᠡ ᠳᠡᠰ ᠬᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠤᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠢ᠍ᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃
      ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠬᠦ ᠬᠡᠳ᠋ᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠳᠤᠰ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳ᠋ᠠᠢ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢ᠍ᠶᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠢ᠍ᠬᠡ ᠳᠡᠰ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠢ᠍ᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃
      ᠳᠤᠰ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠭᠠᠬᠴᠠ ᠬᠦ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠨᠢ᠍ᠬᠡ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠢ᠍ᠬᠡᠳ᠋ᠦᠬᠡᠷ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃
      ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠢ᠍ᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤᠰ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠬᠡᠭ᠍ᠰᠢ᠍ᠬᠢ (ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠪᠠᠬᠳ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ) ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳ᠋ᠠᠢ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳ᠋ᠦᠨ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠤᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳ᠋ᠠᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠨᠢ᠍ᠬᠡ ᠳᠡᠰ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠢ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢ᠍ᠬᠡ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠢ᠃
      ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠨ ᠲᠦ᠋ᠷᠪᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠍ᠭᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ᠍ᠬᠢ (ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ) ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠍ᠨᠵᠢ ᠴᠢ᠍ᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠵᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠤᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠨᠢ᠍ᠭᠡ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠲᠤ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠬᠦ ᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠳ᠋ᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠴᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠲᠤ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠬᠦ ᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠳ᠋ᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠴᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦᠳ᠋ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠳ᠋ᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ᠍ᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ (ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ) ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠷᠢ᠍ᠭᠤᠳ᠋ᠠ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠬᠦᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠳ ᠲᠤ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠰ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠲᠤ ᠠᠰᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠰ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳ᠋ᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠳ᠋ᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡᠳ᠋ᠦᠯ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳ᠋ᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠨᠢ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠤᠯᠵᠠ ᠠᠰᠢ᠍ᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ᠍ᠴᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡᠳ᠋ᠦᠯ ᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠨᠢ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠬᠦᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠳ ᠲᠤ᠂ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠵᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠬᠦᠦ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠵᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠰᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠵᠢ᠍ᠭᠠᠵᠦ ᠲᠤᠬᠢᠵᠦ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠬᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡᠳ᠋ᠦᠯ ᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠨ ᠵᠢ᠍ᠷᠭᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠷᠢ᠍ᠭᠤᠳ᠋ᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠳ᠋ᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ ᠡᠨᠳ᠋ᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠳ᠋ᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡᠳ᠋ᠦᠯ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳ᠋ᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠨᠢ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃


      ᠲᠦ᠋ᠷᠪᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌  ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠦ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ
     ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠤ ᠱᠠᠮᠰᠢ᠍ᠵᠤ ᠭᠡᠭᠡᠯᠢ ᠬᠠᠬᠤᠤᠯᠢ ᠢᠳ᠋ᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ᠂ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠲᠠᠵᠤ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠬᠤᠳ᠋ᠠᠯᠳ᠋ᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠠᠰᠢ᠍ᠬ ᠳᠠᠮᠵᠢ᠍ᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ᠂ ᠭᠤᠶᠠᠴᠢ᠍ᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠷᠳ᠋ᠤᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠭᠡᠨ ᠰᠦ᠋ᠢ᠍ᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠦ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠠᠢ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠪᠡᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ᠋ᠤᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠴᠤ᠂ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠳ᠋ᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠨᠠᠮ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠤ ᠠᠰᠢ᠍ᠬ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠪᠡᠯ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠲᠠᠢ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠨᠠᠬᠰᠢ᠍ᠯᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠬᠤᠷᠢ ᠶᠢ᠍ᠰᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠦ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠦ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠡᠵᠢ᠍ᠭᠯᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠤᠯ ᠵᠠᠷᠴᠢ᠍ᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠢ᠍ᠳ᠋ᠡᠪᠡᠷ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠷ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢ᠍ᠯᠵᠢ᠍ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠦᠭ᠍ᠴᠦ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠤᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃
       ᠭᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠴᠤᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠢ᠍ᠪᠴᠢ᠍ᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠳ᠋ᠤᠯᠠᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠭᠳ᠋ᠠᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠰᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠤᠷᠢ᠍ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭ᠍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠭᠤᠴᠢ᠍ᠨ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢ᠍ᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠦ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ᠋ᠤᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠦ᠋ᠩᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠩ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠤᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠭᠤᠴᠢ᠍ᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢ᠍ᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠄
(ᠨᠢ᠍ᠭᠡ) ᠵᠤᠷᠢ᠍ᠭᠤᠳ᠋ᠠ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠪᠠᠷ (ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠢ᠌ᠰᠢ᠍ᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠢ ᠪᠠᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ) ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ
(ᠬᠤᠶᠠᠷ)ᠳ᠋ᠠᠩ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳ᠋ᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ
(ᠭᠤᠷᠪᠠ) ᠡᠨᠳ᠋ᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢ᠍ᠯ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ (ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢ᠍ᠯ ᠢ ᠪᠠᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ) ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠬᠤ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃
      ᠡᠨᠳ᠋ᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢ᠍ᠯ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠭᠤᠬᠰᠢ (ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢ᠍ᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ) ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠬᠤ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠵᠦ ᠬᠦᠳ᠋ᠡᠯᠮᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠨᠴᠠ ᠵᠠᠷᠢ᠍ᠮ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠪᠰᠢ᠍ᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠦ ᠨᠢ᠍ᠭᠡ ᠱᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠳᠤ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠵᠦ᠋ᠪᠰᠢ᠍ᠶᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠭᠤᠴᠢ᠍ᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢ᠍ᠯᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠠᠯᠳ᠋ᠠ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠠᠯᠳ᠋ᠠ᠂ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠵᠢ᠍ᠴᠢ ᠬᠢᠨᠡᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌᠂ ᠰᠢ᠍ᠨᠵᠢ ᠴᠢ᠍ᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠴᠦ᠂ ᠠᠯᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠤᠯ ᠬᠢᠨᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠤᠯᠵᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠨᠡᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌᠂ ᠰᠢ᠍ᠨᠵᠢ ᠴᠢ᠍ᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠢᠨᠡᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠤᠷᠢ᠍ᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠌ᠯᠠᠯ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠦᠢ᠍ᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠦ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠡᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌᠂ ᠰᠢ᠍ᠨᠵᠢ ᠴᠢ᠍ᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠨᠡᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠤᠷᠢ᠍ᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠤᠷᠢ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠠᠯᠳ᠋ᠠ᠂ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠤᠷᠢ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠠᠯᠳ᠋ᠠ᠂ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠨᠭ᠍ᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃


      ᠲᠠᠪᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌  ᠪᠤᠰᠤᠳ  ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ
      ᠭᠤᠴᠢ᠍ᠨ ᠲᠦ᠋ᠷᠪᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ᠂ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠯᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠰᠢ᠍ᠬᠦᠮᠵᠢ᠍ᠯᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠳ᠋ᠤᠳᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠭᠤᠴᠢ᠍ᠨ ᠳᠠᠪᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭᠡᠳ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠤᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠄
(ᠨᠢ᠍ᠭᠡ) ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠨᠡᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠠ
(ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠢ᠍ᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠳ᠋ᠦᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠭᠤᠴᠢ᠍ᠨ ᠵᠢ᠍ᠷᠭᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠭᠤᠬᠰᠢ (ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ) ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢ᠍ᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠨᠡᠯᠳ᠋ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠨᠭ᠍ᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠭᠤᠴᠢ᠍ᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠄
(ᠨᠢ᠍ᠭᠡ) ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠳ᠋ᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢ᠍ᠶᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠢ᠍ᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠦ᠋ᠪ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠢ᠍ᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠳᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠤᠷᠢ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢ᠍ᠨᠠᠷᠳ᠋ᠠᠢ ᠦᠢ᠍ᠯᠡᠳ᠋ᠦᠯ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠢ ᠵᠢ᠍ᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
(ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠳ᠋ᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢ᠍ᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠴᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠢ᠍ᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠦ᠋ᠪ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠢ᠍ᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠳᠤ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠢ ᠵᠢ᠍ᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
(ᠭᠤᠷᠪᠠ) ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠳ᠋ᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢ᠍ᠶᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳ᠋ᠠᠢ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳ᠋ᠠᠢ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠢ᠍ᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠦ᠋ᠪ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠢ᠍ᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠢ ᠵᠢ᠍ᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠲᠤᠰ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠭᠤᠴᠢ᠍ᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠲᠤᠰ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢ᠍ᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳ᠋ᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠨᠡᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠨᠡᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠵᠦ ᠬᠢᠨᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢ᠍ᠭᠡᠳ᠋ᠦᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢ᠍ᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢ᠍ᠰᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳ᠋ᠠᠭᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠭᠡᠳ᠋ᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠰᠢ᠍ᠯᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠠᠢ ᠦᠷᠳ᠋ᠡᠭ᠌ ᠢ ᠵᠢ᠍ᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠲᠦ᠋ᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠤᠯᠤᠭᠰᠨᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢ᠍ᠬ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶᠡᠮᠵᠢ᠍ᠯᠡᠵᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦ᠋ᠯᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠷᠯᠢ᠍ᠬᠳ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ᠂ ᠮᠠᠷᠭᠡᠵᠢ᠍ᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠳ᠋ᠠᠷ᠂ ᠡᠷᠳ᠋ᠡᠮ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ᠂ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠬᠢᠬᠦᠯᠦᠯ᠂ ᠬᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠰᠢ᠍ᠬ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢ᠍ᠯᠠᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠦ ᠱᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ᠂ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦ᠋ᠴᠢ᠍ᠷ᠂ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠲᠤᠰ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢ᠍ᠨ ᠳᠠᠪᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ᠂ ᠭᠤᠴᠢ᠍ᠨ ᠵᠢ᠍ᠷᠭᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠤᠷᠢ᠍ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢ᠍ᠵᠦ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠢ᠍ᠬ ᠲᠤᠰᠠ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠰ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠤᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠲᠦ᠋ᠴᠢ᠍ᠨ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢ᠍ᠭᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠵᠢ᠍ᠴᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠯᠠᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠳ᠋ᠦᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠵᠠᠷᠯᠠᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠤᠯᠤᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠭᠡᠮᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ᠍ᠬᠢ (ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ) ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠢ᠍ᠭᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ᠂ ᠴᠠᠯᠢ᠍ᠩ᠂ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠵᠢ᠍ᠴᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠯᠭᠤᠮᠵᠢ ᠬᠦᠷᠳ᠋ᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠷᠳ᠋ᠠᠮ ᠢ ᠬᠦᠢ᠍ᠴᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨᠠᠬᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠵᠦ᠋ᠪᠰᠢ᠍ᠶᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦ᠋ᠪᠰᠢ᠍ᠶᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷ᠂ ᠭᠠᠷᠳ᠋ᠠᠮ ᠬᠦᠢ᠍ᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳ᠋ᠠᠢ ᠤᠷᠳ᠋ᠤᠳᠬᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠷᠳ᠋ᠠᠮ ᠬᠦᠢ᠍ᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠷᠳ᠋ᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢ᠍ᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠳ᠋ᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃
      ᠲᠦ᠋ᠴᠢ᠍ᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠵᠢ᠍ᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠬᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠵᠦ᠋ᠪᠰᠢ᠍ᠶᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠶᠢ ᠦᠯᠦ ᠬᠦᠯᠢ᠍ᠶᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠵᠢ᠍ᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠭᠤᠮᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢ᠍ᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠲᠦ᠋ᠴᠢ᠍ᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠲᠤᠰ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠨᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ᠋ᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠪ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠢ᠌ᠳ᠋ᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠦ᠋ᠪᠰᠢ᠍ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠳ᠋ᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ᠋ᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠳᠤ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠰ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

      ᠬᠤᠶᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠨᠭ᠍ᠭᠢ  ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ
      ᠵᠢ᠍ᠷᠭᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌  ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ
      ᠳᠦ᠋ᠴᠢ᠍ᠨ ᠳᠦ᠋ᠷᠪᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠷᠴᠢ᠍ᠮ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠪ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠳ᠋ᠦᠯᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠦ᠋ᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠲᠠᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠳᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠨᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠳᠦ᠋ᠴᠢ᠍ᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠰᠦ᠋ᠯᠵᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ᠂ ᠷᠠᠳ᠋ᠢ᠍ᠣ᠋᠂ ᠲᠸᠯᠸᠢ᠍ᠰ᠂ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳ᠋ᠠᠰᠤ᠂ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢ᠍ᠭ᠌ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠤᠮᠵᠢ᠂ ᠶᠠᠷᠢ᠍ᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠂ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠶᠠᠷᠢ᠍ᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢ᠍ᠬᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠨᠭ᠍ᠭᠡᠲᠡᠨ ᠠᠨᠭ᠍ᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢ᠍ᠯᠦᠭᠡᠵᠢ᠍ᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢ᠍ᠮᠲᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠳᠦ᠋ᠷᠪᠡᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢ᠍ᠮ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢ᠍ᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠡᠬᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠲᠦ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠶᠠᠷᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠨᠭ᠍ᠬᠠᠭ᠂ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ᠌ᠯᠡᠯᠲᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠢ᠌ᠲᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠪᠠᠲᠠᠭ ᠲᠤ ᠵᠢ᠍ᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠶᠠᠷᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠨᠭ᠍ᠬᠠᠭ᠂ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ᠌ᠯᠡᠯᠲᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠡ᠂ ᠨᠡᠢ᠌ᠲᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢ᠍ᠭᠰᠠᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠦ᠋ᠭᠦᠮ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠴᠡᠯ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢ᠍ᠨᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠳᠦ᠋ᠴᠢ᠍ᠨ ᠵᠢ᠍ᠷᠭᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠰᠦ᠋ᠯᠵᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ᠂ ᠷᠠᠳ᠋ᠢ᠍ᠣ᠋᠂ ᠲᠸᠯᠸᠢ᠍ᠰ᠂ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳ᠋ᠠᠰᠤ᠂ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢ᠍ᠭ᠌ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠤᠮᠵᠢ᠂ ᠶᠠᠷᠢ᠍ᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠂ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠶᠠᠷᠢ᠍ᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢ᠍ᠬᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ᠍ᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠭ᠍ᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠨᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠄
(ᠨᠢ᠍ᠭᠡ) ᠳᠦ᠋ᠷᠪᠡᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢ᠍ᠮ ᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢ᠍ᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠡᠬᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠲᠦ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ᠂ ᠭᠠᠵᠢ᠍ᠭᠤᠳ᠋ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠶᠠᠷᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠨᠭ᠍ᠬᠠᠭ᠂ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ᠌ᠯᠡᠯᠲᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠢ᠌ᠲᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ
(ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠪ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠭ᠍ᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢ᠍ᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠪᠯᠡᠷᠡᠨᠭ᠍ᠭᠦᠢ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠳ᠋ᠦᠯᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠪᠳ᠋ᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ
(ᠭᠤᠷᠪᠠ) ᠨᠠᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ ᠳᠦ᠋ᠷᠬᠦ ᠶᠢ ᠮᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠵᠢ᠍ᠱᠢ᠍ᠶᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠭᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠵᠤ ᠭᠦᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳ᠋ᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠮᠳ᠋ᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢ᠍ᠭ᠌ ᠠᠨᠭ᠍ᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠵᠢ᠍ᠭᠤᠳ᠋ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ᠃
      ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠪᠠᠳ᠋ᠠᠭ ᠲᠤ ᠵᠢ᠍ᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠡ᠂ ᠨᠡᠢ᠌ᠲᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢ᠍ᠭᠰᠠᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠦ᠋ᠭᠦᠮ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠴᠡᠯ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢ᠍ᠨᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠳᠦ᠋ᠴᠢ᠍ᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠳᠦ᠋ᠴᠢ᠍ᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ᠂ ᠳᠦ᠋ᠴᠢ᠍ᠨ ᠵᠢ᠍ᠷᠭᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠳᠤ ᠵᠢ᠍ᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ᠍ᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠨᠤᠮ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ᠂ ᠳᠠᠭᠤ ᠳᠦ᠋ᠷᠰᠦ ᠰᠢ᠍ᠨᠭ᠍ᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡᠳᠭᠦᠨ᠂ ᠡᠯᠸᠺᠲ᠋ᠷᠤᠨ ᠤᠨᠭ᠍ᠰᠢ᠍ᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢ᠍ᠭ᠌᠂ ᠰᠦ᠋ᠯᠵᠢ᠍ᠶᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠳᠦ᠋ᠷᠰᠦ ᠰᠢ᠍ᠨᠭ᠍ᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠢ᠍ᠯᠡᠳᠴᠦ᠂ ᠫᠠᠨᠽᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠳ᠋ᠠᠯᠳ᠋ᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠮᠵᠢ᠍ᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠭ᠍ᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠨᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠦ᠋ᠴᠢ᠍ᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ᠂ ᠳᠦ᠋ᠴᠢ᠍ᠨ ᠵᠢ᠍ᠷᠭᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠳᠤ ᠵᠢ᠍ᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ᠍ᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠨᠤᠮ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ᠂ ᠳᠠᠭᠤ ᠳᠦ᠋ᠷᠰᠦ ᠰᠢ᠍ᠨᠭ᠍ᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡᠳᠭᠦᠨ᠂ ᠡᠯᠸᠺᠲ᠋ᠷᠤᠨ ᠤᠨᠭ᠍ᠰᠢ᠍ᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢ᠍ᠭ᠌ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠪᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠨᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠳᠦ᠋ᠴᠢ᠍ᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠳᠦ᠋ᠴᠢ ᠶᠢ᠍ᠰᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠳᠤ ᠡᠪᠰᠡᠯ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠰᠦ᠋ᠯᠪᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢ᠍ᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳ᠋ᠦᠬᠦ᠂ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭᠯᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠪᠤᠢ᠌ᠵᠢ᠍ᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠰᠢ᠍ᠭ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠯᠢ᠍ᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠦ᠋ᠷ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢ᠍ᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠦᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠬᠤᠨᠵᠢ᠍ᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠴᠢ᠍ᠨᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ᠂ ᠲᠤᠰ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦ᠋ᠴᠢ᠍ᠷ᠂ ᠳᠤᠰ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠲᠠᠪᠢᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢ᠍ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠪᠢᠲᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦ᠋ᠴᠢ᠍ᠷ ᠲᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠴᠢ᠍ᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠍ᠴᠢ᠍ᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠪ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠭ᠍ᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠢ᠍ᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠡᠪᠴᠢ᠍ᠵᠦ᠂ ᠴᠢ᠍ᠨᠠᠭᠰᠢ᠍ᠯᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠪ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠯᠳ᠋ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠰᠲᠠᠭᠠᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡᠳ᠋ᠦᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠪ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠲᠦ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ᠍ᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠪᠤᠷᠢ᠍ᠵᠢ᠍ᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠡᠰ ᠴᠢ᠍ᠨᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠳᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠨᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠢ᠍ᠳ᠋ᠤᠷᠭᠤ ᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠲᠦᠯ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠢᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠯᠳ᠋ᠠᠭᠤᠷ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢ᠍ᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢ᠍ᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠭ᠍ᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠨᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠤᠷᠬᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠮᠵᠢ᠍ᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳ᠋ᠡᠯ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠲᠦᠯ ᠢ ᠡᠪᠳ᠋ᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠳᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠨᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠰᠤᠷᠳ᠋ᠠᠯ ᠮᠠᠭᠤ᠂ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠍ᠭᠤᠨ ᠭᠦᠳᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳ᠋ᠤᠵᠤ᠂ ᠵᠤᠷᠢ᠍ᠭᠤᠳ᠋ᠠ ᠬᠦᠳᠭᠡᠨ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠴᠤᠤᠷᠬᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠪᠠᠳ᠋ᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠪ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢ᠍ᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠦ᠋ᠷᠪᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯᠡᠰ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠢ᠍ᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠴᠢ᠍ᠷ ᠢ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠲᠤᠭᠤᠷᠢ᠍ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭᠲᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢ᠍ᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢ᠍ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠠᠭᠲᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠯᠠᠨ ᠰᠠᠢᠵᠢ᠍ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠭᠰᠠᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳ᠋ᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠢᠳ᠋ᠠᠪᠤᠷᠢ᠍ᠵᠢ᠍ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠡᠭ᠍ᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢ᠍ᠷᠭᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠡᠶ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯᠳ᠋ᠦᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ᠍ᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠄
(ᠨᠢ᠍ᠭᠡ) ᠦᠴᠢ᠍ᠭ᠌ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢ᠍ᠮᠳ᠋ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭᠯᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠰᠢ᠍ᠯᠵᠢ᠍ᠬᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠨᠢ᠍ᠭᠤᠵᠤ ᠳᠠᠯᠳ᠋ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠠ
(ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠴᠢ᠍ᠯᠡᠵᠤ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳ᠋ᠤᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢ᠍ᠮᠲᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠬᠯᠠᠭᠰᠠᠠ
(ᠭᠤᠷᠪᠠ) ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠮᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ
(ᠳᠦ᠋ᠷᠪᠡ) ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠲᠠᠯ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠢ ᠳᠠᠯᠳ᠋ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠠ
(ᠲᠠᠪᠤ) ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠡ᠃
      ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠨ ᠤᠨᠤᠯ᠂ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ᠂ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠢᠭ᠍ᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠰᠦ᠋ᠷᠲᠦ ᠵᠢ᠍ᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠰᠦ᠋ᠷ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢᠯᠤᠮᠵᠢ᠂ ᠶᠠᠷᠢ᠍ᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠂ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠶᠠᠷᠢ᠍ᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠨ ᠤᠨᠤᠯ᠂ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ᠂ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠢᠭ᠍ᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠡᠳ᠋ᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠭᠴᠢ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠲᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ᠂ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢ᠍ᠶᠠᠯ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠰ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢ᠍ᠭᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢ᠍ᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠢ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠡᠭ᠍ᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠷᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳ᠋ᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠦᠮᠵᠢ᠍ᠯᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢ᠍ᠭᠠᠳ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠦ ᠭᠡᠮᠰᠢ᠍ᠨ ᠵᠠᠰᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠲᠦᠷᠢ᠍ᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠪᠰᠢ᠍ᠶᠡᠷᠡᠯ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠰᠦ᠋ᠷᠲᠦ ᠵᠢ᠍ᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠰᠦ᠋ᠷ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠡᠭ᠍ᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠲᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠲᠤᠷᠢ᠍ᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢ᠍ᠷᠤᠮᠲᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨ ᠢ ᠲᠠᠢᠰᠤᠩᠨᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠷᠢ᠍ᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠡᠲᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠭᠴᠢ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠩᠭᠡᠡ ᠪᠤᠯ᠂ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠲᠠᠪᠢ ᠶᠢ᠍ᠰᠦᠲᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠱᠠᠰᠢ᠍ᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠵᠢ᠍ᠭᠤ ᠨᠤᠮᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠡᠲᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠭᠴᠢ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠩᠭᠡᠡ ᠪᠤᠯ᠂ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶ‍ᠦ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮᠡᠴᠠ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠮᠡᠲᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠢ ᠰᠢ᠍ᠭᠦᠮᠵᠢ᠍ᠯᠡᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠡ ᠭᠡᠮᠰᠢ᠍ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠤᠯ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠯᠲᠦᠷᠢ᠍ᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠢ᠍ᠷᠠᠲᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠲᠡᠡ ᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠬᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠲᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠪᠲᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠡᠳ᠋ᠦᠨ ᠤᠷᠰᠢ᠍ᠭ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠲᠡᠡ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠡᠲᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠭᠴᠢ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠩᠭᠡᠡ ᠪᠤᠯ᠂ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶ‍ᠦ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠮᠡᠲᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭᠲᠠᠠ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠢ ᠰᠢ᠍ᠭᠦᠮᠵᠢ᠍ᠯᠡᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠡ ᠭᠡᠮᠰᠢ᠍ᠨ ᠵᠠᠰᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠤᠯ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠯᠲᠦᠷᠢ᠍ᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠲᠠᠠ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠶᠢ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠩᠭᠡᠡ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠢ᠍ᠷᠠᠠ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠲᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠱᠠᠰᠢ᠍ᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠰᠢ᠍ᠠᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠳ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ᠂ ᠴᠢᠭ᠍ᠯᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠲᠡᠡ ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠲᠠᠯ ᠢ ᠡᠪᠲᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠡᠲᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠭᠴᠢ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠮᠡᠲᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭᠲᠠᠠ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠢ ᠰᠢ᠍ᠭᠦᠮᠵᠢ᠍ᠯᠡᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠡ ᠭᠡᠮᠰᠢ᠍ᠨ ᠵᠠᠰᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠤᠯ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠯᠲᠦᠷᠢ᠍ᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢ᠍ᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠠ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠶᠢ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠩᠭᠡᠡ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠢ᠍ᠷᠠᠠ ᠬᠤᠶᠠᠲᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠦ᠋ᠰᠦᠭ᠌ ᠪᠢᠰᠢ᠍ᠷᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢ᠍ᠯ ᠢ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠋ᠠᠳᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢ᠍ᠬᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠦ᠋ᠨ ᠴᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠯ ᠢᠳᠬᠠᠠ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠳ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠢᠳᠬᠠᠠ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠴᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠱᠠᠰᠢ᠍ᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠠᠰᠢ᠍ᠠᠠᠯᠠᠠ ᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠢ᠍ᠷᠠᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠲᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠪᠢᠰᠢ᠍ᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠪᠢᠰᠢ᠍ᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠮᠡᠲᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭᠲᠠᠠ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠢ ᠰᠢ᠍ᠭᠦᠮᠵᠢ᠍ᠯᠡᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠡ ᠭᠡᠮᠰᠢ᠍ᠨ ᠵᠠᠰᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠤᠯ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠯᠲᠦᠷᠢ᠍ᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠢ᠍ᠷᠠᠠ ᠲᠦ᠋ᠷᠪᠡᠲᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠦ ᠠᠰᠢ᠍ᠠᠠᠯᠠᠠ ᠨᠠᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯᠲᠦᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠮ ᠪᠠ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭ᠍ᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ᠍ᠴᠢ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠲᠦ ᠪᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ᠍ᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢ᠍ᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠡᠪᠲᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠡᠲᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠭᠴᠢ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠮᠡᠲᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭᠲᠠᠠ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠢ ᠰᠢ᠍ᠭᠦᠮᠵᠢ᠍ᠯᠡᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠡ ᠭᠡᠮᠰᠢ᠍ᠨ ᠵᠠᠰᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠤᠯ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠯᠲᠦᠷᠢ᠍ᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠢ᠍ᠷᠠᠠ ᠲᠠᠪᠤᠲᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ (ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ)᠂ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠲᠠᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠴᠢ᠍ᠠ ᠰᠠᠢᠳ ᠤᠨ (ᠺᠤᠠᠰᠦ᠋ᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ) ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠦᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢ᠍ᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ (ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ)᠂ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠲᠠᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠴᠢ᠍ᠠ ᠰᠠᠢᠳ ᠤᠨ (ᠺᠤᠠᠰᠦ᠋ᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ) ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠲᠠᠭᠠᠠ ᠤᠴᠢ᠍ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ (ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ) ᠨᠠᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠶᠠᠷᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭ᠂ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠪᠠᠲᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠠᠲᠤᠭᠰᠠᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢ᠍ᠭᠤᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠦ᠋ᠭᠦᠮ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠴᠡᠯ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠢ᠍ᠷᠠᠠ ᠵᠢ᠍ᠷᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠭᠠᠲᠠᠭᠠᠲᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠲᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠲᠠ᠂ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠨᠲᠦ᠂ ᠠᠰᠢ᠍ᠭ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
    ᠵᠢ᠍ᠷᠠᠠ ᠲᠤᠯᠤᠲᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠢ᠍ᠴᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠢ᠍ᠴᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠪᠠ ᠤᠲᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶ‍ᠦ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠢ᠍ᠷᠠᠠ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠲᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠤᠲᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠠ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠲᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠷᠴᠢ᠍ᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠡᠶ᠎ᠠ ᠡᠪ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶ‍ᠦ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠢ᠍ᠷᠠ ᠶᠢ᠍ᠰᠦᠲᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠢ᠍ᠯᠢ᠍ᠲᠡᠭ᠌ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢ᠍ᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠠ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠰᠢ᠍ᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠭᠤᠷᠢ᠍ᠮ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃


      ᠲᠤᠯᠤᠲᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌  ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠬᠦ ᠰᠢᠢᠳᠭᠡᠯ
      ᠲᠠᠯᠠᠲᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠠᠷᠠᠳᠴᠢ᠍ᠯᠠᠯ ᠲᠦ᠋ᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢ᠍ᠮ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ᠍ᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶ‍ᠦ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠄
(ᠨᠢ᠍ᠭᠡ) ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠡᠪᠴᠢ᠍ᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ
(ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠤᠴᠢ᠍ᠷ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ ᠵᠦ᠋ᠪᠯᠡᠬᠦ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠦ᠋ᠭᠡᠡ ᠲᠤᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠲᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ
(ᠭᠤᠷᠪᠠ) ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠲᠦ ᠪᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠵᠤᠷᠢ᠍ᠭᠤᠲᠠ ᠵᠠᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠴᠢ᠍ᠷ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ ᠂ ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠢ ᠲᠤᠮᠢ᠍ᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠯ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠤᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ
(ᠲᠦ᠋ᠷᠪᠡ) ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠲᠦ ᠪᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ᠃
      ᠲᠠᠯᠠᠠ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠲᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠡᠪᠴᠢ᠍ᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠤᠲᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶ‍ᠦ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠲᠠᠯᠠᠠ ᠬᠤᠶᠠᠲᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠍ᠯᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ᠰᠤᠯᠢ᠍ᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠡᠪᠴᠢ᠍ᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠲᠤ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠍ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠴᠢ᠍ᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠡᠪᠴᠢ᠍ᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶ‍ᠦ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠲᠠᠯᠠᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠲᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ᠍ᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠄
(ᠨᠢ᠍ᠭᠡ) ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠲᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠴᠢ᠍ᠷ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠲᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠢ᠍ᠭᠤᠭᠠᠳ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠲᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ
(ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠷᠢ᠍ᠯᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠲᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠲᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠨᠡᠡ ᠮᠦ᠋ᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠦᠭᠡᠶ
(ᠭᠤᠷᠪᠠ) ᠱᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢ᠍ᠭᠰᠠᠠ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠲᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠨᠡᠡ ᠮᠦ᠋ᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠮᠡᠲᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠦᠭᠡᠶ
(ᠲᠦ᠋ᠷᠪᠡ) ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠲ᠋ᠧᠷᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠨᠡᠡ ᠮᠦ᠋ᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢ᠍ᠵᠦ ᠮᠡᠲᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢ᠍ᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭᠯᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶ‍ᠦ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠠᠯᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠍ᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠤᠯ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶ‍ᠦ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠲᠦ᠋ᠷᠪᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠺᠡᠳ᠋ᠷ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳ᠋ᠤᠭ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠵᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠲᠠᠢᠴᠢ᠍ᠨ ᠨᠦ᠋ᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠲᠠᠯᠠᠠ ᠲᠠᠪᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠢ᠍ᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ᠍ᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠄ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠭᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠄
(ᠨᠢ᠍ᠭᠡ) ᠠᠷᠠᠳᠴᠢ᠍ᠯᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢ᠍ᠯᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢ᠍ᠯᠭᠠᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠢᠯᠧᠲ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠡ
(ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠬᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠧᠲ ᠦᠭ‍ᠬᠦ᠂ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢ᠍ᠮ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠡ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠭᠠᠳ᠋ᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠳ ᠪᠢᠯᠧᠲ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠡ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ
(ᠭᠤᠷᠪᠡ) ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠡ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠪᠡ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠬᠡᠯᠢ ᠲᠦ᠋ᠯᠬᠢᠵᠤ ᠪᠢᠯᠧᠲ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠯᠪᠡᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠡᠬᠡᠯᠢ ᠲᠦ᠋ᠯᠬᠢᠵᠤ ᠪᠢᠯᠧᠲ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠭᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠦᠨᠳ᠋ᠤᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢ᠍ᠷᠭᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠺᠡᠳ᠋ᠷ ᠢ ᠰᠢ᠍ᠯᠢ᠍ᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢ᠍ᠭᠦᠯᠵᠤ ᠲᠤᠮᠢ᠍ᠯᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠲᠤᠮᠲᠠ᠂ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠲᠤᠨᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ᠂ ᠢᠵᠢ᠍ᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠭᠤᠷᠴᠢ᠍ᠯᠠᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭ‍ᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠨᠠᠢᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠭᠠᠷ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠭ᠍ᠰᠡᠡ᠂ ᠨᠤᠶᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳ᠋ᠦᠭ᠍ᠰᠡᠡ᠂ ᠱᠠᠯᠠᠪᠲᠠᠨ ᠰᠢ᠍ᠯᠢ᠍ᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢ᠍ᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠺᠡᠳ᠋ᠷ ᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠺᠡᠳ᠋ᠷ ᠢ ᠰᠢ᠍ᠯᠢ᠍ᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢ᠍ᠭᠦᠯᠵᠤ ᠲᠤᠮᠢ᠍ᠯᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠤᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠭᠦᠩᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠭᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠰᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠭᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠤᠷᠰᠢ᠍ᠭ ᠲᠠᠳ᠋ᠠᠬᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠠᠳ᠋ᠤᠬᠰᠡᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠺᠡᠳ᠋ᠷ᠂ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠳ᠋ᠡᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠴᠢ᠍ᠨ ᠢ ᠡᠯᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠰᠢ᠍ᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢ᠍ᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢ᠍ᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡ ᠴᠡᠷᠢ᠍ᠭ᠌ ᠲᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦ᠂ ᠴᠡᠷᠢ᠍ᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠳ ᠪᠠ ᠴᠡᠷᠢ᠍ᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠰᠢ᠍ᠯᠵᠢ᠍ᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠲᠦ᠋ᠪᠬᠢᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠡ᠂ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ᠍ᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯᠲᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠭᠠᠵᠢ᠍ᠭᠤᠳ᠋ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠰᠢ᠍ᠬᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠢ᠍ᠭ ᠲᠤᠰᠠ ᠤᠯᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠤᠯ᠂ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠭᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ
      ᠭᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠢ᠍ᠯᠡᠳᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠳ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ᠂ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢ᠍ᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠡ᠂ ᠤᠯᠭᠤᠮᠵᠢ᠂ ᠬᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠳ᠋ᠠᠷ᠂ ᠡᠷᠳ᠋ᠡᠮ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠡ᠂ ᠢᠷᠡᠭᠤ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠰᠢ᠍ᠭ ᠲᠤᠰᠡ ᠶᠢ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠤᠬᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠳ᠋ᠤᠯᠠᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠭᠳ᠋ᠠᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠯᠳ᠋ᠠᠬᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠭᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ᠂ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠪᠠᠳ᠋ᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠦ᠋ᠷᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠲᠠᠳ᠋ᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢ᠍ᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠳ᠋ᠤᠯᠠᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠳ᠋ᠠᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢ᠍ᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠲᠠᠯᠠ ᠶᠢ᠍ᠰᠤᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠢ᠍ᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠠ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ᠍ᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠭᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠄
(ᠨᠢ᠍ᠭᠡ) ᠰᠢ᠍ᠭᠦᠮᠵᠢ᠍ᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠢᠯᠡᠴᠢ᠍ᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳ᠋ᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢ᠍ᠯᠠᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢ᠍ᠭᠦᠮᠵᠢ᠍ᠯᠡᠯ᠂ ᠢᠯᠡᠴᠢ᠍ᠯᠡᠯ᠂ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠠᠷᠤᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢ᠍ᠭᠤᠳ᠋ᠡ ᠵᠠᠳ᠋ᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠡᠨ
(ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠦ᠋ᠪᠳ᠋ᠦᠭᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠦᠮᠦᠭᠯᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ᠍ᠯᠡᠯᠲᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠡᠨ
(ᠭᠤᠷᠪᠡ) ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠤᠮᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢ᠍ᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠤᠮᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢ᠍ᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ
(ᠲᠦ᠋ᠷᠪᠡ) ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳ᠋ᠠᠬᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠢ᠍ᠯᠠ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠡᠨ᠃ ᠰᠢ᠍ᠭᠦᠮᠵᠢ᠍ᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ᠂ ᠢᠯᠡᠴᠢ᠍ᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ᠂ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳ᠋ᠤᠬᠴᠢ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ᠍ᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠵᠢ᠍ᠴᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠤᠬᠢᠯᠳ᠋ᠡ ᠦᠭ᠍ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤ ᠠᠪᠤᠬᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠭᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠦᠨᠳ᠋ᠤᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠦᠢ᠍ᠯᠠ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠤᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠡ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠨᠠᠶᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠪᠡ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭᠯᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢ᠍ᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠦ᠋ᠭᠦᠴᠡᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ᠍ᠯᠡᠯ ᠬᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠲᠡᠰ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠡᠯᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠡ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠤ ᠭᠠᠲᠠᠭᠠᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠬᠰᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ᠋ᠤ (ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ)᠋ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨᠢᠲᠡ ᠤᠷᠤᠰᠢ᠍ᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮ᠂ ᠤᠷᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢ᠍ᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠦ᠋ᠪᠰᠢ᠍ᠶᠡᠷᠡᠯ ᠤᠯᠤᠬᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢ᠍ᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ᠋ᠤ (ᠬᠢᠯᠢ ᠡᠴᠡ)᠋᠋᠋ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠤᠤᠮᠧᠨ ᠳᠤ ᠤᠴᠢ᠍ᠬᠤ ᠨᠡᠪᠳ᠋ᠡᠷᠡᠭᠦ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠬᠢᠯᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠦ᠋ᠪᠰᠢ᠍ᠶᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠬᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠭᠦᠩᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠭᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠦ᠋ᠷ ᠴᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ᠋ᠤ (ᠬᠢᠯᠢ ᠡᠴᠡ)᠋᠋ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ (ᠲᠤᠭᠤᠢ᠌ᠯᠠᠩ)᠋᠋ ᠳ᠋ᠬᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠲᠠᠭᠠᠲᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ᠂ ᠨᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠ ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ᠂ ᠴᠡᠷᠢ᠍ᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠢ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠲᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠲᠠᠨᠠᠬᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ᠂ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠲᠦ᠋ᠷᠪᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠦ᠋ᠷ ᠴᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ᠋ᠤ (ᠬᠢᠯᠢ ᠡᠴᠡ)᠋ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ (ᠲᠤᠭᠤᠢ᠌ᠯᠠᠩ)᠋ ᠳ᠋ᠬᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠢ᠍ᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠰᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠢ᠍ᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠤᠬᠰᠡᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢ᠍ᠭᠤᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠦ᠋ᠬᠦᠮ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠴᠡᠯ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ᠂ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃


      ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌  ᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠨ ᠴᠢ᠍ᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠦᠢ᠍ᠯᠠ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ
      ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠺᠡᠳ᠋ᠷ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠭᠤᠬᠰᠡᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠪ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠨ ᠴᠢ᠍ᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢ᠍ᠬ ᠲᠤᠰᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳ᠋ᠦᠭᠦ ᠠᠯᠢ᠍ᠪᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠠ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ᠃ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠰᠢ᠍ᠬᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠢ᠍ᠭ ᠲᠤᠰᠡ ᠤᠯᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦ᠋ᠭᠦᠷ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠵᠢ᠍ᠴᠢ ᠲᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦ᠋ᠭᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠨᠦ᠋ᠭᠦᠭᠡ ᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠮᠦ᠋ᠡᠭ᠍ᠭᠦ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠰ ᠢ
ᠭᠦᠯᠢ᠍ᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠭᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ᠂ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢ᠍ᠷᠭᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠯᠴᠡᠨ ᠠᠰᠢ᠍ᠬᠯᠠᠵᠤ ᠨᠦ᠋ᠭᠦᠭᠡ ᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡᠳ ᠵᠢ᠍ᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦ᠋ᠭᠦᠷ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠵᠢ᠍ᠴᠢ ᠲᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦ᠋ᠭᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳ᠋ᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠳ᠋ᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠠᠰᠢ᠍ᠭ ᠲᠤᠰᠡ ᠤᠯᠭᠤᠵᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠯᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠭᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦ᠋ᠭᠦᠷ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠵᠢ᠍ᠴᠢ ᠲᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦ᠋ᠭᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳ᠋ᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠳ᠋ᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠺᠡᠳ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠰᠢ᠍ᠬᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢ᠍ᠭ ᠲᠤᠰᠡ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳ᠋ᠦᠭᠦ ᠶᠢ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠢ ᠵᠦ᠋ᠪᠰᠢ᠍ᠶᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠭᠦᠩᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠭᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠺᠡᠳ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦ᠋ᠭᠦᠷ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠵᠢ᠍ᠴᠢ ᠲᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦ᠋ᠭᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠪᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠯᠢ᠍ᠩ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠳ᠋ᠦ᠋ᠢ᠍ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠦ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠳ᠋ᠠᠯᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠡᠯ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢ᠍ᠮᠵᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠠ ᠴᠠᠯᠢ᠍ᠩ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠠ ᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠺᠡᠳ᠋ᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠳ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠯ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ ᠃
      ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠢ ᠲᠦ᠋ᠪ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠢ᠍ᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠬᠦ ᠪᠡᠯᠡᠭ᠌ ᠰᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠪᠡᠯᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠺᠠᠷᠲ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ᠍ᠲᠦ᠂ ᠰᠲᠤᠺ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠦ᠋ᠡᠭ᠍ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠢ᠍ᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠢ᠍ᠯᠡᠳᠭᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠰ ᠢ ᠬᠦᠯᠢ᠍ᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠡᠭ᠍ᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠤᠷᠰᠢ᠍ᠯ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠰ ᠢ ᠬᠦᠯᠢ᠍ᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠨᠠᠶᠠ ᠶᠢ᠍ᠰᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠲᠡᠨ ᠵᠢ᠍ᠴᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠷ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠵᠢ᠍ᠴᠢ ᠲᠡᠳ᠋ᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨᠴᠠ ᠲᠤᠬᠲᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠤᠷᠰᠢ᠍ᠯ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ᠌ ᠰᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠪᠡᠯᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠺᠠᠷᠲ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ᠍ᠲᠦ᠂ ᠰᠲᠤᠺ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠦ᠋ᠡᠭ᠍ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠢ᠍ᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠢ᠍ᠯᠡᠳᠭᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠰ ᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠡᠭ᠍ᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠶᠡᠷᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡᠴᠢ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠮᠦ᠋ᠡᠭ᠍ᠭᠦ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ᠂ ᠮᠠᠰᠢ᠍ᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠢ᠍ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠢ ᠲᠦ᠋ᠪ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠢ᠍ᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠵᠢ᠍ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠦ᠋ᠡᠭ᠍ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠢ᠍ᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢ᠍ᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢ᠍ᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤ ᠤᠯᠭᠤᠮᠵᠢ ᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠢ ᠲᠦ᠋ᠪ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠢ᠍ᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠢ᠍ᠬᠯᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠮ ᠨᠠᠢᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢ᠍ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠪᠡᠰᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠪᠰᠢ᠍ᠶᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠯᠢ᠍ᠮᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠮᠦ᠋ᠡᠭ᠍ᠭᠦ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠤ ᠠᠰᠢ᠍ᠭ ᠲᠤᠰᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠯᠳ᠋ᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠢ᠍ᠨᠠᠭᠰᠢ᠍ᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠲᠦ᠋ᠪ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠭᠦᠢ᠍ᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠬᠦ ᠳᠠᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠴᠢ᠍ᠬᠢᠷᠠᠭᠵᠢ᠍ᠭᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠳ᠋ᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢ᠍ᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠴᠢ᠍ᠬᠢᠷᠠᠭᠵᠢ᠍ᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠳ᠋ᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠺᠠᠷᠲ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠲᠤᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠺᠯᠦ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠤ ᠺᠠᠷᠲ᠂ ᠭᠤᠯᠹ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠺᠠᠷᠲ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠺᠠᠷᠲ ᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢ᠍ᠭ᠍ᠰᠡᠡ᠂ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠲᠤᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠴᠢ᠍ᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠃
      ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠳᠦ᠋ᠷᠪᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠦ ᠠᠰᠢ᠍ᠭ ᠬᠤᠨᠵᠢ᠍ᠪᠤᠷᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ᠍ᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠡᠭ᠍ᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠄
(ᠨᠢ᠍ᠭᠡ) ᠬᠤᠳ᠋ᠠᠯᠳ᠋ᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠌ᠯᠠᠯ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ
(ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠰᠲᠤᠺ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ (ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠌ᠯᠠᠯ)᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ᠍ᠲᠦ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ
(ᠭᠤᠷᠪᠠ) ᠰᠲᠤᠺ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢ᠍ᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ᠍ᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠡ
(ᠳᠦ᠋ᠷᠪᠡ) ᠲᠦ᠋ᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ᠍ᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠡ
(ᠲᠠᠪᠤ) ᠤᠯᠤᠰ (ᠬᠢᠯᠢ)᠋ ᠤᠨ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ
(ᠵᠢ᠍ᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ) ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠦ ᠠᠰᠢ᠍ᠭ ᠬᠤᠨᠵᠢ᠍ᠪᠤᠷᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠡ᠃ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠌ᠯᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠤᠭᠲᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠨᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠵᠢ᠍ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭ᠍ᠲᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢ᠍ᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠢ᠍ᠯᠵᠢ᠍ᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠲᠦ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦ᠋ᠪᠰᠢ᠍ᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠ ᠡᠵᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠲᠤᠺ ᠬᠤᠳ᠋ᠠᠯᠳ᠋ᠤᠭᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠢ᠍ᠬᠯᠠᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡᠳᠬᠦᠨ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦ᠋ᠡᠭ᠍ᠭᠦ ᠬᠤᠳ᠋ᠠᠯᠳ᠋ᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢ᠍ᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢ᠍ᠭ ᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠦ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠴᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠦ᠋ᠪᠰᠢ᠍ᠶᠡᠷᠡᠯ ᠤᠯᠵᠤ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠴᠠᠯᠢ᠍ᠩ᠂ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠦ᠋ᠡᠭ᠍ᠭᠦ᠂ ᠨᠡᠮᠡᠭᠦᠷᠢ ᠮᠦ᠋ᠡᠭ᠍ᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠴᠡ ᠠᠰᠢ᠍ᠭ ᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠢ᠍ᠬᠯᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠷ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨᠴᠠ ᠲᠤᠬᠲᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦ᠋ᠪᠰᠢ᠍ᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠬᠤ᠂ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢ᠍ᠭ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢ᠍ᠬᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠮᠦ᠋ᠡᠭ᠍ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠢ᠍ᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠢᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢ᠍ᠲᠦ ᠵᠢ᠍ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠬᠤᠳ᠋ᠠᠯᠳ᠋ᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢ᠍ᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠢ᠍ᠯᠵᠢ᠍ᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠭᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠪᠠᠷᠢ᠍ᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢ᠍ᠯᠠᠯᠲᠠ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢ᠍ᠯᠠᠯᠲᠡ ᠬᠦᠯᠢ᠍ᠶᠡᠬᠦ ᠵᠢ᠍ᠴᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠰᠢ᠍ᠭ ᠲᠤᠰᠠ ᠤᠯᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠡᠭ᠍ᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠢ᠍ᠬᠯᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠷ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠵᠢ᠍ᠴᠢ ᠲᠡᠳ᠋ᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨᠴᠠ ᠲᠤᠬᠲᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠤᠯᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠬᠦ᠂ ᠮᠦ᠋ᠡᠭ᠍ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠢ᠍ᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠢ᠍ᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠢ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠮᠵᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠠᠰᠢ᠍ᠭ ᠲᠤᠰᠠ ᠤᠯᠭᠤᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠵᠢ᠍ᠷᠭᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠨ (ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠠ)᠋ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠦ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢ᠍ᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠌ᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢ᠍ᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢ᠍ᠶᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠲᠠᠬᠤ ᠠᠰᠢ᠍ᠭ ᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠡᠭ᠍ᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠨ (ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠠ)᠋ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠦ ᠰᠲᠤᠺ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦ᠋ᠡᠭ᠍ᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭ᠍ᠴᠢ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠬᠢᠨᠠᠬᠴᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠡᠭ᠍ᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠷ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠵᠢ᠍ᠴᠢ ᠳᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠷ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢ᠍ᠶᠡᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠦ᠋ᠪ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠭᠦᠢ᠍ᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠬᠦ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠰ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢ᠍ᠶᠡᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳ᠋ᠠᠯᠳ᠋ᠤᠭᠠᠴᠢ᠍ᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠌ᠯᠠᠯ᠂ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠌ᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠢ᠍ᠯᠠᠬᠰᠠᠨ᠂ ᠤᠷᠢ᠍ᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠦ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ᠂ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠬᠦᠯᠦᠰᠤ ᠤᠯᠭᠤᠮᠵᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢ᠍ᠮᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠦᠯᠦ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠪᠠ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠦ ᠬᠤᠳ᠋ᠠᠯᠳ᠋ᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠌ᠯᠠᠯ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠶᠡᠷᠢ ᠶᠢ᠍ᠰᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ᠂ ᠠᠮᠢ᠍ᠳ᠋ᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠷ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠵᠢ᠍ᠴᠢ ᠳᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨᠴᠠ ᠲᠤᠬᠲᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠤᠨᠴᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠍ᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠳ᠋ᠠᠯᠳ᠋ᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢ᠍ᠭ ᠲᠤᠰᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠯᠳ᠋ᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠡᠭ᠍ᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠢ᠍ᠬᠯᠠᠨ᠂ ᠲᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠰ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳ᠋ᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢ᠍ᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠮᠦ᠋ᠡᠭ᠍ᠭᠦ ᠲᠦ᠋ᠯᠦᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢ᠍ᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠬᠰᠢ᠍ᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠦ᠋ᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳ᠋ᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢ᠍ᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠦᠭ᠍ᠴᠦ ᠦᠢ᠍ᠯᠡᠴᠢ᠍ᠯᠡᠭᠡ ᠬᠦᠯᠢ᠍ᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ᠂ ᠬᠦᠳ᠋ᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠡᠭ᠍ᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠢ᠍ᠬᠯᠠᠨ᠂ ᠲᠤᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠷ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠵᠢ᠍ᠴᠢ ᠳᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠵᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ᠂ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠶᠠᠯᠠᠬᠳ᠋ᠠᠬᠤ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠦ᠋ᠯᠦᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠲᠠᠢᠯᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠲᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠡᠷᠬᠡ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠢ᠍ᠬᠯᠠᠵᠥ᠂ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠳ᠋ᠦᠷᠡᠵᠥ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠠᠰᠢ᠍ᠭ ᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠵᠢ᠍ᠭᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠦᠭ᠍ᠴᠤ ᠠᠰᠢ᠍ᠬ ᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠯᠬᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠨᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠩᠬᠡᠯ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠴᠢ᠍ᠬᠢᠷᠠᠬᠵᠢ᠍ᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠡᠯᠡᠭ᠌ ᠰᠡᠯᠳ᠋ᠡ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠺᠠᠷᠲ (ᠦᠨᠡᠳ᠋ᠤ ᠳᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭ᠍ᠲᠦ) ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠬᠤᠳ᠋ᠠᠯᠳ᠋ᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠩᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠳᠦ᠋ᠷᠪᠡᠳ᠋ᠦᠬᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠨ ᠴᠠᠯᠢ᠍ᠩ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦᠷᠢ ᠮᠦ᠋ᠡᠭ᠍ᠭᠦ᠂ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠮᠦ᠋ᠡᠭ᠍ᠭᠦ᠂ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠦ᠋ᠡᠭ᠍ᠭᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠩᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠳᠠᠪᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠢ᠍ᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ᠍ᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠩᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠄
(ᠨᠢ᠍ᠬᠡ) ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠂ ᠰᠢ᠍ᠨᠵᠢ᠍ᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠵᠥ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳ᠋ᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠳ᠋ᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠴᠢ᠍ᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠬᠡᠷᠡᠳ᠋ᠦᠬᠦᠯᠦᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠠ
(ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠥ᠂ ᠳᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠢ᠍ᠬᠯᠠᠵᠥ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠠ
(ᠭᠤᠷᠪᠠ) ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠤᠬᠳ᠋ᠠᠬᠤ ᠠᠵᠥ ᠠᠬᠤᠢ᠌ᠯᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ᠍ᠬᠡᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠰᠢ᠍ᠨᠵᠢ᠍ᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠥ᠂ ᠳᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠢ᠍ᠬᠯᠠᠵᠥ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠠ᠃ ᠰᠢ᠍ᠨᠵᠢ᠍ᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠤᠳ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢ᠍ᠯᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢ᠍ᠶᠠᠴᠢ᠍ᠨ ᠤᠷᠢ᠍ᠬᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠬᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠬᠡᠷᠡᠳ᠋ᠦᠬᠦᠯᠦᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ᠋ᠤ (ᠬᠢᠯᠢ)᠋ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠳᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠢ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠵᠢ᠍ᠷᠭᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠴᠢ᠍ᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠥ᠂ ᠪᠠᠷᠢ᠍ᠮᠵᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠳ᠋ᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠦᠷᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠳ᠋ᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠵᠤᠴᠢ᠍ᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠢ᠍ᠬᠯᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠳ᠋ᠡᠵᠥ ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠳᠤᠯᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠳ᠋ᠠᠯᠳ᠋ᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ᠂ ᠰᠤᠯᠢ᠍ᠬᠤ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢ᠍ᠨᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠠᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠥ᠂ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢ᠍ᠭᠰᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ᠍ᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠄
(ᠨᠢ᠍ᠬᠡ) ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠴᠢ᠍ᠵᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠡ
(ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠦ᠋ᠪᠰᠢ᠍ᠶᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠠᠷᠢ᠍ᠮᠵᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠢ ᠰᠢ᠍ᠯᠭᠠᠨ ᠠᠳ᠋ᠠᠯᠢ᠍ᠳᠬᠠᠵᠤ ᠬᠦᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠢᠰᠢ᠍ᠶᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠷᠢ᠍ᠮᠵᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠢ ᠰᠢ᠍ᠯᠭᠠᠨ ᠠᠳ᠋ᠠᠯᠢ᠍ᠳᠬᠠᠵᠤ ᠬᠦᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠢᠰᠢ᠍ᠶᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠢ᠍ᠮᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠦ᠋ᠢ᠍ᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠢ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠶᠢ᠍ᠰᠦᠳ᠋ᠦᠬᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠥ᠂ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢ᠍ᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠠ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ᠍ᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠄
(ᠨᠢ᠍ᠬᠡ) ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ᠂ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦ᠋ᠪ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠠᠷ ᠳᠠᠩᠬᠢᠮ ᠤᠷᠳ᠋ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠰᠠᠵᠥ ᠴᠢ᠍ᠮᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠦ᠋ᠪᠰᠢ᠍ᠶᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ
(ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠢ᠍ᠮᠵᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠳ᠋ᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ
(ᠭᠤᠷᠪᠠ) ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠤᠴᠢ᠍ᠨ ᠤ ᠦᠷᠦᠬᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠳᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠵᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠥ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠡ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠩᠬᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠯᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠮᠦ᠋ᠡᠭ᠍ᠭᠦ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠰ ᠦᠭ᠍ᠴᠤ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠦᠩᠬᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠯᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠍ᠬᠡᠳ᠋ᠦᠬᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠨ ᠴᠢ᠍ᠬᠡᠴᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠵᠥ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠴᠢ᠍ᠨᠠᠬᠰᠢ᠍ᠯᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃


      ᠶᠢ᠍ᠰᠦᠳ᠋ᠦᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌  ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ
      ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢ᠍ᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ᠍ᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠩᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠄
(ᠨᠢ᠍ᠬᠡ) ᠪᠠᠷᠢ᠍ᠮᠵᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠳ᠋ᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠬᠡᠪᠴᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠳ᠋ᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠬᠦᠳ᠋ᠡᠯᠮᠤᠷᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠥ᠂ ᠵᠠᠷᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠳᠡᠰᠬᠡᠵᠥ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠡ
(ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠮᠦ᠋ᠩᠬᠦ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠯᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶᠠᠵᠥ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠢ ᠲᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ
(ᠭᠤᠷᠪᠠ) ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠮᠦ᠋ᠡᠭ᠍ᠭᠦ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠲᠠᠰ ᠢ ᠬᠠᠰᠤᠵᠤ ᠦᠯᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠮᠦ᠋ᠩᠬᠦ ᠦᠷᠢ᠍ᠳ᠋ᠦᠭ᠍ᠰᠡᠡ
(ᠳᠦ᠋ᠷᠪᠡ) ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠪᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡᠴᠢ᠍ᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠮᠦ᠋ᠩᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶᠠᠭᠰᠠᠠ
(ᠳᠠᠪᠤ) ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠠ ᠤᠴᠢ᠍ᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠢ ᠭᠠᠴᠢ᠍ᠵᠥ᠂ ᠢᠳ᠋ᠡᠬᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠲᠦ᠋ᠪᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠ ᠱᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ
(ᠵᠢ᠍ᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ) ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠤ ᠠᠰᠢ᠍ᠭ ᠳᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠢ᠍ᠯᠠ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ᠃ ᠶᠠᠳ᠋ᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢ᠍ᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠢ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠦᠢ᠍ᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠯ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳ᠋ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳ᠋ᠠᠵᠥ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠳᠤ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦ᠋ᠷᠪᠡᠳ᠋ᠦᠬᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠡᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠳ᠋ᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠳᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠭᠦᠮᠵᠢ᠂ ᠶᠠᠳ᠋ᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠡᠳᠬᠦᠵᠤ ᠶᠠᠳ᠋ᠠᠭᠤ ᠡᠴᠡ ᠠᠩᠬᠢᠵᠢ᠍ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠮᠰᠢ᠍ᠭ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠳᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠮᠦ᠋ᠩᠬᠦ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠰ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠍ᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠤᠴᠢ᠍ᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠦ᠋ᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠵᠢ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠯᠡᠳᠲᠡ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦ᠋ᠷᠦᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠨ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠠᠰᠢ᠍ᠬᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳ᠋ᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠦᠢ᠍ᠯᠡᠳ᠋ᠦᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠨ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠤ《ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠰᠢ᠍ᠬᠦᠷ》 ᠪᠤᠯᠵᠥ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢ᠍ᠷᠭᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢ᠍ᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ᠍ᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ
ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠄
(ᠨᠢ᠍ᠬᠡ) ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠤ ᠦᠢ᠍ᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠯ᠂ ᠠᠮᠢ᠍ᠳ᠋ᠤᠷᠠᠯ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢ᠍ᠬ ᠳᠤᠰᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳ᠋ᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠳᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠵᠥ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠠᠬ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠵᠥ ᠦᠭ‍ᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠢᠷᠭᠤ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢ᠍ᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠥ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠬᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ
(ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠳᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠶ᠍ᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢ᠍ᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠨᠳ᠋ᠤᠨ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠯᠴᠠᠨ ᠳᠦ᠋ᠯᠬᠢᠯᠴᠡᠵᠥ᠂ ᠨᠠᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ
(ᠭᠤᠷᠪᠠ) ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠭᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ᠂ ᠳᠦ᠋ᠬᠦᠮ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠬᠦᠯᠢ᠍ᠭ᠌ ᠤᠪᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠨᠲᠤᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠬᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ
(ᠳᠦ᠋ᠷᠪᠡ) ᠬᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠵᠥ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭᠯᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠵᠥ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠵᠥ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠤ ᠠᠰᠢ᠍ᠭ ᠳᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ
(ᠳᠠᠪᠤ) ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠯᠦ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡᠳᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠤ ᠠᠰᠢ᠍ᠬ ᠳᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠰᠤᠬᠤᠷ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠢ᠍ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ᠂ ᠳᠦ᠋ᠷᠦᠯ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠢ ᠵᠦ᠋ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠰᠦ᠋ᠢ᠍ᠳᠭᠡᠬᠦ 《ᠳᠦ᠋ᠷᠢ ᠳᠦ᠋ᠷᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢ᠍ᠩ》᠂《ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢ᠍ᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢ᠍ᠩ》 ᠦᠢ᠍ᠯᠡᠳᠴᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠡᠷ᠂ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠰᠢ᠍ᠭ ᠳᠤᠰᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠰᠦ᠋ᠷᠳ᠋ᠡᠬᠦᠯᠦᠯ ᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠦᠶᠡᠰ᠂ ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠥ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠳ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ᠂ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠤᠬᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢ᠍ᠰᠦᠳ᠋ᠦᠬᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠳᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ᠂ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ (ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦ᠋ᠪᠯᠡᠯ)᠋ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳ᠋ᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠠᠢ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠵᠥ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠳ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠨᠠᠭᠰᠢ᠍ᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃


      ᠠᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌  ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ
    ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠨ ᠨᠢ᠍ᠬᠡᠳ᠋ᠦᠬᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢ ᠴᠠᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠱᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ᠍ᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠤᠰᠢ᠍ᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠥ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠱᠠᠯᠠᠪᠳ᠋ᠠᠭᠤᠯᠵᠥ ᠨᠡᠢᠳ᠋ᠠᠪᠤᠷᠢ᠍ᠵᠢ᠍ᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠢᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠦᠢ᠍ᠴᠡᠳᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠳᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠤ ᠠᠰᠢ᠍ᠬ ᠳᠤᠰᠠ ᠵᠢ᠍ᠴᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠳ᠋ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠳᠤ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢ᠍ᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠳᠬᠦ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ᠂ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳ᠋ᠤᠯ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳ᠋ᠡᠳ᠋ᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠯᠳ᠋ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡᠭᠠᠬᠳ᠋ᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠰᠠᠢᠳ᠋ᠤᠷ ᠳᠤᠭᠤᠰᠢ᠍ᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢ᠍ᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠵᠥ᠂ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢ᠍ᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ᠍ᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠄
(ᠨᠢ᠍ᠭᠡ) ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠪ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ᠍ᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠰᠢ᠍ᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠦ᠋ᠪᠬᠡᠨ ᠤᠪᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠠᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ
(ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠶᠠᠷᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠳ᠋ᠠᠯᠴᠢ᠍ᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠦᠩᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠯᠠ ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠᠴᠢ᠍ᠯᠠᠭᠰᠠᠠ
(ᠭᠤᠷᠪᠠ) ᠵᠦ᠋ᠪᠬᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠰᠢ᠍ᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠢᠴᠢ᠍ᠭ᠌ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢ᠍ᠭ᠌ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠢᠳ᠋ᠠᠪᠤᠷᠢ᠍ᠵᠢ᠍ᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠠᠢ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠦᠭᠡᠶ
(ᠳᠦ᠋ᠷᠪᠡ) ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠍ᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ᠂ ᠨᠤᠶᠠᠨᠴᠢ ᠰᠤᠷᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠠ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢ᠍ᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ᠍ᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠢᠪᠡᠯ ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠄
(ᠨᠢ᠍ᠭᠡ) ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ
(ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠤᠮᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢ᠍ᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠰ᠂ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠤᠯᠭᠤᠮᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯᠡᠰ ᠢ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠨᠠᠢᠳ᠋ᠠᠪᠤᠷᠢ᠍ᠵᠢ᠍ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ
(ᠭᠤᠷᠪᠠ) ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢ᠍ᠯ᠂ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠦᠭᠡᠶ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠨ ᠳᠦ᠋ᠷᠪᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ ᠳᠤᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠤ ᠱᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠤ ᠱᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳ᠋ᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳ᠋ᠠᠢ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠢ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠦ᠋ᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠤ ᠱᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠤ ᠱᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳ᠋ᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳ᠋ᠤ ᠱᠠᠳ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ᠂ ᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠳᠠᠯᠳ᠋ᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤᠬᠢᠬᠤ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠳ᠋ᠠᠬᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠨ ᠵᠢ᠍ᠷᠭᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠷ ᠳᠦ᠋ᠷᠦᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢ᠍ᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠠ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ᠍ᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
(ᠨᠢ᠍ᠭᠡ) ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢ᠍ᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠯ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢ᠍ᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢ᠍ᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢ᠍ᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠳ᠋ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠢ᠍ᠯᠵᠢ᠍ᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠳ᠋ᠠᠯᠳ᠋ᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ᠂ ᠭᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳ᠋ᠡ ᠪᠠ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳ᠋ᠡ᠂ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢ᠍ᠭ ᠢ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠠᠰᠢ᠍ᠬᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡᠴᠢ᠍ᠯᠡᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠠ ᠭᠠᠷ ᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠡ
(ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢ᠍ᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠌ᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠤᠭᠲᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢ᠍ᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠲᠠᠮᠫᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠦᠮᠴᠢ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠯᠢ᠍ᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢ᠍ᠳᠭᠡᠵᠤ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠦ᠋ᠡᠭ᠍ᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠨ ᠵᠢ᠍ᠰᠢ᠍ᠬᠦ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢ᠍ᠯᠵᠢ᠍ᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠯ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠵᠢ᠍ᠴᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳ᠋ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠠ ᠭᠠᠷ ᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠡ
(ᠭᠤᠷᠪᠠ) ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠦ᠋ᠪᠰᠢ᠍ᠶᠡᠷᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢ᠍ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠠ ᠭᠠᠷ ᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠡ
(ᠳᠦ᠋ᠷᠪᠡ) ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢ᠍ᠭᠤᠷᠠᠯᠳ᠋ᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠠ ᠭᠠᠷ ᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠡ
(ᠲᠠᠪᠤ) ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠨᠡᠶ᠍ᠢ᠍ᠳ᠋ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠦ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢ᠍ᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠍ᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢ᠍ᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠠ ᠭᠠᠷ ᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠡ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷᠢ᠍ᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠭᠠᠷ ᠳᠦ᠋ᠷᠦᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦ᠋ᠴᠢ᠍ᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦ᠂ ᠨᠠᠶ᠍ᠢ᠍ᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷᠢ᠍ᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶ᠍ᠢ᠍ᠳ᠋ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠍ᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠯ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠬᠦᠬᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠭᠠᠷ ᠳᠦ᠋ᠷᠦᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠢ ᠰᠢ᠍ᠯᠢ᠍ᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢ᠍ᠭᠦᠯᠵᠤ ᠲᠤᠮᠢ᠍ᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠯᠳ᠋ᠠ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢ᠍ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭᠳ᠋ᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠢᠯᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠳ᠋ᠤᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳ᠋ᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠲᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠢ ᠰᠢ᠍ᠯᠢ᠍ᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢ᠍ᠭᠦᠯᠵᠤ ᠲᠤᠮᠢ᠍ᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠯᠳ᠋ᠠ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢ᠍ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭᠳ᠋ᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠲᠠᠬᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢ᠍ᠭ᠌ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠍ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢ ᠶᠢ᠍ᠰᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠰᠢ᠍ᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠳᠤ᠂ ᠰᠢ᠍ᠯᠭᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳ᠋ᠦᠪ ᠢ ᠵᠠᠲᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠰᠢ᠍ᠯᠭᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠭᠡᠮ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠡ᠂ ᠰᠢ᠍ᠯᠭᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳ᠋ᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠯᠠᠯᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠵᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠵᠤᠬᠢᠰ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ (ᠬᠢᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ)᠋ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳ᠋ᠦᠵᠤ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ᠂ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢ᠍ᠨ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠲᠦ᠋ᠷ ᠴᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ (ᠬᠢᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ)ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ (ᠳᠤᠭᠤᠢ᠌ᠯᠠᠩ)ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ (ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ)᠋ ᠤᠨ ᠭᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠤᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠮ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢ᠍ᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠦ᠋ᠷ ᠴᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ᠋ᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ (ᠬᠢᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ)ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ (ᠳᠤᠭᠤᠢ᠌ᠯᠠᠩ)᠋ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢ᠍ᠨ ᠰᠤᠷᠳ᠋ᠠᠬᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠶᠢ ᠦᠯᠦ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦᠳᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢ᠍ᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠳ᠋ᠦᠮᠡᠯ ᠹᠷᠤᠨᠲ ᠤᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠵᠢ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠳᠤ᠂ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠢ᠍ᠴᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠦ᠋ᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠢ᠍ᠴᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠠᠢ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠤ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠨᠠᠭᠰᠢ᠍ᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃


        ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌  ᠠᠮᠢ᠍ᠳ᠋ᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ
      ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢ᠍ᠨ ᠳᠦ᠋ᠷᠪᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠠᠮᠢ᠍ᠳ᠋ᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠱᠠᠯᠢ᠍ᠨ ᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠵᠢ᠍ᠷᠭᠠᠵᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠢ᠍ᠨᠤᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠬᠢ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳ᠋ᠦᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢ᠍ᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠵᠦ᠋ᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠵᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢ᠍ᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠳ᠋ᠠᠯᠢ᠍ᠪᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠰᠢ᠍ᠬᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢ᠍ᠨ ᠵᠢ᠍ᠷᠭᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳᠬᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠᠴᠢ᠍ᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠷ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠵᠢ᠍ᠴᠢ ᠳᠡᠳ᠋ᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠶᠠᠷᠴᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠢ᠍ᠴᠡᠳ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢ᠍ᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢ᠍ᠷᠤᠮ ᠰᠠᠶ᠍ᠢ᠍ᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠳ᠋ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠵᠤᠬᠢᠰ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢ᠍ᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠰᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢ᠍ᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳ᠋ᠠᠬᠤᠨ᠂ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠠᠢ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠤ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢ᠍ᠨᠠᠭᠰᠢ᠍ᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭ‍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃


      ᠭᠤᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ  ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳ᠋ᠤᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ
      ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢ᠍ᠰᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠡᠯ᠎ᠠ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ᠂ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠰ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳ᠋ᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠳᠦ᠋ᠴᠢ᠍ᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠲᠦ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢ᠍ᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠰ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢ᠍ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢ᠍ᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠤ ᠴᠠᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢ᠍ᠭ᠌ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠠᠭᠤ ᠳᠦ᠋ᠴᠢ᠍ᠨ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠲᠤᠰ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠍ᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
    ᠵᠠᠭᠤ ᠳᠦ᠋ᠴᠢ᠍ᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ᠍ᠯ  ᠲᠤᠰ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠢ 2018 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1᠋ ᠤ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢ᠍ᠭᠡᠨᠳ᠋ᠡ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠵᠦ᠋ᠪᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠠᠳ᠋ᠤᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠲᠤᠰ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠳᠤ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠦᠢ᠍ᠯᠡ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠲᠤᠰ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠳᠤ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠵᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠰ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃


ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ᠄ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠪ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ《ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠷᠢ᠍ᠮ (ᠲᠤᠷᠰᠢ᠍ᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠬᠦᠯᠬᠦ)》᠋ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ᠄ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃