ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ᠄ ᠲᠦᠯᠤᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ → ᠶᠡᠷᠤᠩᠭᠡᠢ ᠱᠦ᠋ᠵᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠢ᠍ᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ᠁
ᠶᠡᠷᠤᠩᠭᠡᠢ ᠱᠦ᠋ᠵᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠢ᠍ᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠳ᠋ᠠᠯ ᠲᠡᠶ


《ᠪᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠨᠨ ᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠢ᠍ᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠳ᠋ᠠᠯ ᠲᠡᠶ》 ᠭᠡᠳ᠋ᠡᠭ᠌ ᠶᠡᠷᠤᠩᠭᠡᠢ ᠱᠦ᠋ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢ᠍ᠨ ᠲᠦ᠋ᠯᠤᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠡᠤ ᠶᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠸᠸ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠦ᠋ᠯᠬᠢᠰᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠬᠦᠢ᠌ᠯᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢ᠍ᠨ ᠲᠦ᠋ᠮᠨᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢ᠍ᠭᠤᠯᠤᠯ ᠵᠤᠷᠢ᠍ᠭᠵᠢ᠍ᠭᠤᠯᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠨᠨ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃
ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠴᠢ᠍ᠷ ᠢ ᠶᠠᠷᠢ᠍ᠪᠠᠯ᠂ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5᠋ ᠤ ᠡᠳ᠋ᠤᠷ᠂ ᠶᠡᠷᠤᠩᠭᠡᠢ ᠱᠦ᠋ᠵᠢ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠲᠠᠬᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠯᠤᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ᠍ᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠯᠤᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ᠍ᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦ᠋ᠪᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢ᠍ᠨ ᠲᠦ᠋ᠯᠤᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠡᠤ ᠶᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠸᠸ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠬᠦᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠦ᠋ᠩᠯᠢ᠍ᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢ᠍ᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠳ᠋ᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠱᠦ᠋ᠵᠢ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦ᠋ᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠨᠨ ᠲᠠᠷᠨ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠪᠠᠨ《ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠷ + ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠤᠷᠰᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ + ᠮᠠᠯᠵᠢ᠍ᠬᠤ ᠡᠷᠤᠭᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢ᠍ᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠴᠢ᠍ᠯᠨᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠶᠡᠷᠤᠩᠭᠡᠢ ᠱᠦ᠋ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳ᠋ᠠᠯᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠠᠷᠨ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠰᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢ᠍ᠳ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠢ᠍ᠬ᠎ᠠ ᠴᠤᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ᠍ᠯᠢ᠍ᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢ᠍ᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠤᠩᠭᠡᠢ ᠱᠦ᠋ᠵᠢ《ᠨᠡᠷᠡᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠮᠳ᠋ᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠤ》 ᠡᠬᠦᠳᠬᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠨᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠠᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠠᠷᠡᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠮᠳ᠋ᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳ᠋ᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠯᠳ᠋ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠴᠢ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠨᠨ ᠴᠢ᠍ᠨᠠᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠢ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠍ᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠦ᠋ᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢ᠍ᠬᠤᠯᠠᠴᠢ᠍ᠯᠠᠭᠰᠨᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠠᠷᠨ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠬᠦᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠥ᠂《ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦ᠋ᠮᠨᠨ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠤᠳᠭᠡᠳ᠋ᠡᠭ᠌》 ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂《ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦ᠋ᠮᠨᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠡᠴᠨ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠢ᠍ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠤᠷᠢ᠍ᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠬᠦᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠬᠦᠰᠭᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠤᠴᠢ᠍ᠬᠤ ᠤᠤ

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠢ᠍ᠰᠭᠡᠯ᠂ ᠲᠦ᠋ᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠤᠷ ᠵᠠᠮ᠂ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠷᠭᠡ᠂ ᠮᠠᠰᠢ᠍ᠨ ᠲᠠᠷᠭᠡ ᠪᠦᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ᠋ᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠦ᠋ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠲᠣ ᠢᠨᠢ᠍ᠶᠡᠳ᠋ᠤ ᠠᠪᠴᠢ᠍ᠷᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠳ᠋ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭ᠌ ᠡ ᠭᠡᠪᠡ

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢ᠍ᠩ ᠡᠴᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢ᠍ᠨ ᠲᠦ᠋ᠩᠯᠢ᠍ᠶᠤᠤ ᠨᠢ᠍ᠰᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠭᠤᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠁ ᠪᠢᠳ᠋ᠠ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠬᠢᠨᠳ᠋ᠠ ᠢᠨᠢ᠍ᠶᠡᠳ᠋ᠤ ᠴᠠᠯᠬᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠲᠦ᠋ᠩᠯᠢ᠍ᠶᠤᠤ ᠡᠴᠨ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠨᠳ᠋ᠠ ᠬᠦᠷᠳ᠋ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ᠋ᠤᠢ ᠬᠤᠯᠨ᠂ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦ᠋ᠬᠦᠮ᠋ ᠤᠤ

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠦ᠋ᠬᠦᠮ᠂ ᠮᠠᠰᠢ᠍ᠨ ᠲᠠᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠴᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠁

ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠰᠤᠨ᠂ ᠶᠡᠷᠤᠩᠭᠡᠢ ᠱᠦ᠋ᠵᠢ ᠲᠦ᠋ᠯᠤᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ᠍ᠳ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠷ ᠠᠳᠬᠤᠨ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠤ ᠶᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠸᠸ《ᠮᠠᠯᠴᠢ᠍ᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ》 ᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠵᠢ᠍ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠤᠷᠰᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ LOGO ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠨᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠳ᠋ᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠳ᠋ᠥ ᠶᠡᠷᠤᠩᠭᠡᠢ ᠱᠦ᠋ᠵᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳ᠋ᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠨᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

《ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ LOGO ᠲᠠᠮᠳ᠋ᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠤᠩᠭᠡᠢ ᠱᠦ᠋ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢ᠍ᠩᠭ᠋ᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠴᠢ᠍ᠪ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠴᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠰᠨᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ᠌ᠯᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢ᠍ᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠴᠢ᠍ᠯᠨᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠤᠷ ᠠᠰᠢ᠍ᠭ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠦᠳᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢ᠍ᠷᠮᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠤ ᠶᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠸᠸ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢ᠍ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃


ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ᠍ᠯᠠᠭᠴᠢ ᠄ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠠᠨ ᠬᠦᠪᠴᠢ᠍ᠨ ᠲᠠᠷᠢ᠍ᠬᠦᠨ ᠰᠢ᠍ᠯᠢ᠍ᠨᠬᠡᠷᠡᠯ

ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢ᠍ᠯ ᠄ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠤᠢ᠌ᠯᠡᠳ᠋ᠤᠭ᠍ᠴᠢ ᠄ ᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨᠬᠡᠰᠢ᠍ᠭ᠌

《ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ》 ᠡᠴᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠰᠦᠨ ᠱᠸᠤ ᡁᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ᠄ ᠠᠭᠤᠯᠨ ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠴᠦ᠋ᠬᠦᠷᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢ᠍ᠷᠮᠡᠢ᠌ᠨ ᠭᠦᠢ᠍ᠴᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠠ